Мисия, визия, цели

Ние от DigitalKidZ® вярваме, че всички български деца заслужават безплатно качествено образование, което ще им позволи да намерят своята личностна и професионална реализация в едно технологично зависимо общество. Модерно образование, съобразено с „компетенциите на 21век“, което ще ги подкрепи да израстнат като свободни и осъзнати личности, способни да използват технологиите безопасно и ефективно, да създават иновации, а не просто да повтарят опита на предишните поколения. Да общуват ефективно и да бъдат конкуретноспособни, независимо в коя част на света ще изберат да живеят, работят или пътуват.

„Нация, чиито деца са впрегнали усилията си в образователната и креативна насока на дигиталните медии, ще постигне икономически и образователен успех в историята на 21 век.“ Съобщение от комисията до Европейския парламент, 2012 г.

Дигиталните медии носят значителни промени в начина, по който децата живеят и учат, и тези промени крият рискове отпотенциална опасност. Обществото се нуждае от учители, учебни програми и инстументи за родители, които учат децата да разбират и управляват дигиталните технологии, които са навсякъде около тях. Новата област на дигиталната грамотност и гражданската отговорност е ключът към тази подготовка и мисия на Фондация „Дигиталните деца“.

Мисия

Основната цел на Фондация „Дигиталните деца“ е да повишава общата дигитална култура на гражданското общество, като използва, вкл. създава, иновативни образователни методи и инструментарим, съгласно „компетенциите на 21век“.

Ключовите “компетенции на 21век” са квалифицирани от Европейската комисия като задължителни за успеха на всяко общество във времето на дигитална революция. Обсъждането им е част от календара на събитията по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

 • „Умения за учене“ – критично мислене, креативно мислене, сътрудничество и комуникация.
 • „Граматически умения“ –информационна грамотност, медийна грамостност и технологична грамотност.
 • „Житейски умения“ – умение за гъвкавост, инициатива, социални умения, продуктивност и управление.

Мисия на DigitalKidZ® е осъществяване на съществена промяна в методологията на образование и възпитание на съвременните деца. Превръщането на информационните и комуникационни технологии в „ключов лост“ за по-ефективно учене, за креативно мислене, за иновативно и ангажирано поведение при решаване на сложни проблеми, за достъп до по-широки и по-актуални знания – всички основни ключови компетенции на 21 век (Digital Agenda for Europe).

Наличието на повече информация и усъвършенстването на знанията и уменията на децата в цифровата област ще подобрят перспективите и квалификацията им за работа и ще им вдъхнат увереност в цифровата епоха, в която живеем.

Важно е интернет да бъде извор на възможности и знания за децата, средство да общуват, да развиват уменията си и да подобрят своите перспективи за намиране на работа и за квалификация, а не заплаха и враг.

 

Основни акценти

 • 65% от професиите на бъдещето към днешна дата не съществуват.
 • Креативността, даването на идеи и обработката на информация ще бъдат сред най-търсените професионални умения. 
 • STEM уменията ще бъдат задължителни- софтуерът вече не е само в компютъра, но и в телефона, таблета, часовника, телевизора, автомобила, магазина, заводския цех, прахосмукачката, печката, пералнята.
 • В ЕС ще са необходими близо 1 милион ИТ специалисти през следващото десетилетие.

Предизвикателства

 • 40% от българските ученици са функционално неграмотни и социално неподвижни, което доказва неумението на подрастващите да приложат наученото в училище на практика и готовността им да се справят в живота в края на задължителното образование.
 • България е на първо място в ЕС по брой младежи, които не правят нищо и това не засяга единствено младежката безработица – всеки пети между 15 и 24 години не учи, не работи и не е включен в програми за кариерно развитие. 
 • Българите са една от най-нещастните нации в света, а нивото на щастие в пряка зависимост с личностната и професионална реализация на индивида.
 • Много от младите хора се страхуват да кандидатстват за работа и нямат идея за бъдещото си развитие.

Визия

Дигиталните медии носят значителни промени в начина, по който децата живеят и учат, и тези промени крият рискове отпотенциална опасност. Обществото се нуждае от учители, учебни програми и инстументи за родители, които учат децата да разбират и управляват дигиталните технологии, които са навсякъде около тях. Новата област на дигиталната грамотност и гражданската отговорност е ключът към тази подготовка и мисия на Фондация „Дигиталните деца“.

СЪЩЕСТВУВАМЕ, ЗА ДА …

 • Създаваме устойчиви проекти – самостоятелно или в партньорство, които стимулират активното гражданско участие и натрупването на знания в областта  на дигиталните науки.
 • Обменяме информация и привличаме чуждестранни специалисти в областта на технологиите и образованието за консултации в България.
 • Организираме конференции и работни срещи за родители и учители по проблемите на съвременното образование в България и оказваме въздействие при разрешаването им, с особен фокус върху компютърните науки и „компетенциите на 21век“.
 • Организираме и участваме в обществени прояви в дискусии с цел повишаване на обществената информираност за технологизацията на обществото и свързаните с това промени в образованието, които следва да бъдат взети под внимание.
 • Организираме и участваме в обществени прояви в дискусии относно механизмите на взаимодействие между гражданското общество и държавните институции в областта на дигиталните науки.
 • Изготвяме предложения за промяна в законодателството, свързани с проблемите на образованието.
 • Даваме гласност на реални решения, образователни продукти, иновативни идеи и проекти, които променят съвременното образование и го правят ефективно и модерно.
 • Опосредстваме и подкрепяме взаимодействието и диалога „учител – родител – ученик“ и съдействаме за развитието на училищните общности.
 • Разработваме учебници, учебни материали и образователни ресурси в подкрепа „модернизацията“ на българската образователна система, в унисон със съвремието и „компетенциите на 21 век“.
 • Разработваме цялостни училищни политики, с цел адаптация и промяна на училищната методология в унисон с „компетенциите на 21 век“. Акцент върху развиване на емоционалната интелигентност, социални компетентности и дигиталнa грамотност.
 • Разработваме и инициираме промяна на училищната среда, в подкрепа на екипна работа, физическо движение и интерактивните занимания по проекти.
 • Информираме родителите и учителите на съвременните деца за рискове, възможностите и заплахите, които носи интернет пространсвото и как да ги преодолеят, в помощ на подкрепа на децата.
 • Осигуряваме психологическа и морална подкрепа на родители и деца с образователни проблеми и „дигитална зависимост“.
 • Публикуваме информация за развитието на бизнеса, обществото, образователните системи по света и съвети за това как да бъде направена промяната.

Стопанска дейност

Фондация „Дигиталните деца“ извършва допълнителна стопанска дейност, която само и единствено да подпомага основната й дейност, при организиране и провеждане на дейности, насърчаващи развитието на гражданското общество в съответствие със своята мисия и цели.

 • Фондацията извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност и използва прихода за постигане на определените в учредителния акт цели.
 • Фондацията няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Учредителен акт.
 • Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
 • Предметът на допълнителна стопанска дейност на Фондацията включва: обучения и уъркшопи за деца, учители и родители, организиране на конференции и образователни семинари, издателска и преводаческа дейност; дейност в областта на информационните технологии.

DigitalKidZ®  и “Училище с отвoрен код”TM са регистрирани търговски марки  и единствено Фондация “Дигиталните деца” има изключително право на тяхното използване. Съгласно националното и европейското законодателство всяко неправомерно използване на марките без разрешение на маркопритежателя е нарушение на правата и подлежи на санкции.